Performance Appraisal Training

Performance Appraisal Training

Η άριστη αξιοποίηση του απόλυτου εργαλείου Διοίκησης και Καθοδήγησης Εργαζομένων  

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον πιο καθοριστικό και ταυτόχρονα τον πλέον ευμετάβλητο συντελεστή απόδοσης για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια εταιρεία. Αξιολόγηση της απόδοσης είναι η διαδικασία με την οποία υπολογίζεται το πόσο καλά ή όχι ο κάθε κάτοχος μιας θέσης εργασίας εκτελεί το έργο του σύμφωνα με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί. Με την επάρκεια των προϊσταμένων – αξιολογητών  σε διοικητικές δεξιότητες, η διαχείριση των υφισταμένων γίνεται με κριτήρια πολύτιμων πόρων, υπάρχει σαφήνεια στο πλάνο εκπαίδευσης, εφαρμόζονται σαφή εργαλεία ανάπτυξης εργαζομένων, οι εργαζόμενοι παρακινούνται και καθοδηγούνται στοχευμένα, βελτιώνεται η συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις, διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στις προσλήψεις, μετακινήσεις, προαγωγές, απολύσεις καθώς και η ορθή διαχείριση των ταλέντων.  Η επιτυχημένη υλοποίηση  της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης που έχουμε διαμορφώσει σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Top Management, διαμορφώνει συμπεριφορές, τρόπους επικοινωνίας και συναισθήματα που επηρεάζουν την εικόνα της εταιρείας στους πελάτες, άρα και την άποψη τους για αυτήν συνολικά, παγκόσμια τάση στον Επιχειρείν/ Customer Experience. Ωστόσο η κορυφαία αυτή ενδοεταιρική διαδικασία μετατρέπεται σε γραφειοκρατική διεκπεραίωση λόγω της περιορισμένης συμμετοχής και ενσωμάτωσης της στην καθημερινή εργασία των προϊσταμένων και συχνά γίνεται τυπικά και χωρίς ευρήματα, με στόχο την διατήρηση φιλικών και συναδελφικών σχέσεων και συνεργασίας στην ομάδα χωρίς ρήξεις ή ακόμα μπορεί να υπάρχει άγνοια και φόβος για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων αξιολόγησης και της διαδικασίας συνολικά, η οποία συνήθως αντιμετωπίζεται ως επιβολή από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Ανάδειξη, πρωτοπόρος δημιουργός Συστημάτων Αξιολόγησης Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού για κορυφαίες εταιρείες, έχει δημιουργήσει την κατάλληλη ενδοεταιρική εκπαίδευση για την κατανόηση των κριτηρίων, της βαθμολόγησης και τις συνεντεύξεις αξιολόγησης μέσω ενός διαδραστικού προγράμματος εκπαίδευσης που αναβαθμίζει τις διοικητικές δεξιότητες των προϊσταμένων για την ορθή διαχείριση των υφιστάμενων ως πολύτιμων πόρων για την εταιρεία.
Η εκπαίδευση υλοποιείται με βάση το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης απόδοσης της εταιρείας σας και περιλαμβάνει σαφείς κατευθύνσεις και παραδείγματα, διαδικασία εικονικών συνεντεύξεων αξιολόγησης, καθοδήγηση στην ουσιαστική παρακίνηση και δέσμευση εργαζομένων για την νέα χρονιά

Standard Performance Appraisal Training
Διεξαγωγή βασικής εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του εργαλείου ‘Αξιολόγηση Απόδοσης’ για προϊσταμένους και προσωπικό

Βασικές αρχές νέου Συστήματος Αξιολόγησης
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια απόδοσης για όλους τους εργαζόμενους

Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων και εντύπων αξιολόγησης
πως μετριέται η απόδοση των κατόχων όλων των θέσεων εργασίας
Μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στον εργαζόμενο
η αξιολόγηση ως εργαλείο παρακίνησης και ενδυνάμωσης εργαζομένων
Ενδιάμεση – interim – ανεπίσημη διαδικασία αξιολόγησης και έγκαιρης ανατροφοδότησης εργαζομένων  

έγκαιρες στρατηγικές για την βελτίωση της απόδοσης στην διάρκεια της χρονιάς και όχι στην ολοκλήρωση της
Positive  Feedback – ειδικά θέματα αξιολόγησης απόδοσης, μετά την εφαρμογή του Συστήματος  
συγκρίσεις ετήσιας απόδοσης κάθε εργαζόμενου – πλάνο ανάπτυξης και εκπαίδευσης

Advanced Performance Appraisal Training and Leadership Development
Διεξαγωγή εκπαίδευσης στην  αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων για προϊσταμένους και διευθυντές

Leadership and Management skills – Improve Team Performance Rapidly 
η αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων διοίκησης και ανάπτυξης εργαζομένων με στόχο την απόδοση
Empathy, Self-regulation & Social skills for Effective Employee Appraisal System 

η χρήση δεξιοτήτων Συναισθηματικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης σε όλη τη διαδικασία της Αξιολόγησης Απόδοσης
Effective Employee Appraisal System with Stress Management and Resilience

η διαχείριση του στρες και της συναισθηματικής φόρτισης σε όλη τη διαδικασία της Αξιολόγησης Απόδοσης

Combined with personal Leadership Coaching
Tailor made Corporate Project for workplace application
Follow up seminar

– Όλα τα ενδοεταιρικά σεμινάρια διεξάγονται δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες
– Τα σεμινάρια διεξάγονται στα ελληνικά και αναφέρονται οι αγγλικές ορολογίες για την σχετική κατάρτιση των συμμετεχόντων
– Προηγούνται διερευνητικές συναντήσεις με τις διευθύνσεις για την καταγραφή αναγκών των τμημάτων
– Όλα τα σεμινάρια μπορούν να συνδυαστούν με ατομικό ή ομαδικό Coaching
– Η αξία της εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί μέσω των πόρων ΛΑΕΚ

Powered by Apogee IS