Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με σημαντικό μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά και δίκτυο εξαγωγών σε όλο τον κόσμο, επιθυμεί να καλύψει
την θέση του Διευθυντή Εργοστασίου, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του και την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα
με τα απαιτούμενα πρότυπα.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών παραγωγής, την εποπτεία της παραγωγής
και των δεικτών απόδοσης και τον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων. Θα συνεργάζεται με διάφορα τμήματα για τη δημιουργία προγραμμάτων παραγωγής, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και του κόστους παραγωγής. Επιπλέον,
θα διαχειρίζεται την προληπτική συντήρηση, τον προϋπολογισμό για τις πρώτες ύλες και τα μηχανήματα και θα καθορίζει τα καθήκοντα εργασίας και τα πρότυπα εργασίας. Ο ρόλος επίσης, περιλαμβάνει την επιλογή νέων στελεχών και εκπαίδευση προσωπικού, τη συμμετοχή στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, την τήρηση αρχείων και τη διασφάλιση μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στο εργοστάσιο.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου σχετικής με το αντικείμενο σχολής (Μηχανολόγος, Μηχανικός κλπ)
 Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε βιομηχανία τροφίμων
Εμπειρία στην χρήση λογισμικού οργάνωσης και εκτέλεσης της παραγωγής
Γνώση στοιχείων μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών στην Ελλάδα
Εξαιρετική γνώση χρήσης Η/Υ 
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS