Εργαλεία Διάγνωσης & Ανάπτυξης Εταιρειών

Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες σας αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη διατήρηση και απόδοση της επένδυσης σας.

Σε τακτικά χρονικά διαστήματα η Διοίκηση οφείλει να εξετάζει αντικειμενικά σε τι βαθμό:

οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους και το κλίμα στην εταιρεία είναι θετικό
οι εργαζόμενοι κατανοούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα τους και αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
οι πελάτες μένουν ικανοποιημένοι από την εταιρεία σας και καλύπτονται οι προσδοκίες και απαιτήσεις τους
οι πελάτες μένουν «πιστοί», σας επιλέγουν ξανά και μεταφέρουν θετικά σχόλια στο περιβάλλον τους

Τα εργαλεία Διάγνωσης και Ανάπτυξης σας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική σημερινή εικόνα ώστε να μπορείτε εγκαίρως να κάνετε όλες τις διορθωτικές κινήσεις για να προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Έρευνα
Ικανοποίησης
Εργαζομένων

Διερεύνηση παραμέτρων εργασιακού κλίματος
Δημιουργία κατάλληλου ερωτηματολογίου
Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυση συμπερασμάτων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων

Πλάνο
Εσωτερικής
Ανάπτυξης

Στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Πλάνο μελλοντικών προαγωγών/προσλήψεων
Διεξαγωγή έρευνας
και ανάλυση συμπερασμάτων

Παρουσίαση αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων

Happy
Client
Survey

Έρευνα «Μυστικού Πελάτη» στα καταστήματα σας
Καταγραφή 30 παραμέτρων των υπηρεσιών σας
Υποβολή συμπερασμάτων στη Διοίκηση
Υποβολή προτάσεων αξιοποίησης της επένδυσής σας

Happy Traveller
Survey

Έρευνα «Μυστικού Ταξιδιώτη» στο ξενοδοχείο σας
Καταγραφή 90 παραμέτρων των υπηρεσιών σας
Υποβολή συμπερασμάτων στη Διοίκηση
Υποβολή προτάσεων αξιοποίησης της επένδυσής σας

Εσωτερικοί
Κώδικες
Εργασίας

Δημιουργία ενδοεταιρικού κώδικα και κανόνων/υποχρεώσεων εργασίας προσωπικού
Δημιουργία εταιρικών/τμηματικών εγχειριδίων

Οφέλη για εσάς

Καταγράφετε αντικειμενικά την άποψη των εργαζομένων σας σε όλη την Ελλάδα σχετικά με το εργασιακό κλίμα στην εταιρεία σας

Αποκτάτε αντικειμενική, άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για την εικόνα και τις δυνατότητες του ξενοδοχείου/καταστημάτων σας έναντι των πελατών σας

Συγκεντρώνετε και αξιολογείτε ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων σας και βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας σας

Υποστηρίζετε κατάλληλα και στοχευμένα το προσωπικό σας επιτυγχάνοντας τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών

more-info

Powered by Apogee IS