Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα κύρια προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί μια εταιρεία που επιθυμεί να προσλάβει έναν εργαζόμενο, είναι:

Αύξηση των εισερχομένων βιογραφικών σε μη διαχειρίσιμους πλέον αριθμούς
Ρίσκο εμφάνισης αγγελίας για θέση εργασίας στα ΜΜΕ, που οδηγεί στη λήψη πολλών βιογραφικών αλλά και σε πιέσεις από γνωστούς, πελάτες, εργαζόμενους
Έλλειψη χρόνου και κατάλληλων στελεχών για την αξιολόγηση των καλύτερων βιογραφικών προς συνέντευξη
Αδυναμία των στελεχών να αναδείξουν τη δυναμική τους μέσα σε ένα μη στοχευμένο βιογραφικό ενώ συχνά πληρούν όλα τα προσόντα για τη θέση εργασίας
Απουσία εταιρικών περιγραφών θέσεων εργασίας ώστε να είναι σαφές ποια στελέχη έχουν τα κατάλληλα προσόντα να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες
Έλλειψη εκπαιδευμένων συνεντευξιαστών που μπορούν να διαχειριστούν δομημένες συνεντεύξεις, με αποτέλεσμα την υποκειμενική επιλογή εργαζόμενου
Επιλογή στελέχους το οποίο δεν ταιριάζει με το όραμα και τους σκοπούς της εταιρείας, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του σε σύντομο χρονικό διάστημα και την εκ νέου εμπλοκή της εταιρείας στην χρονοβόρο διαδικασία
Ανεπαρκής σύγκριση με αντικειμενικά κριτήρια, των υποψηφίων για την τελική επιλογή
Υψηλό κόστος μιας εταιρείας σε εργατοώρες στην περίπτωση που αποφασίζει μόνη της να διεξάγει την όλη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Employee
Selection

Εκτεταμένη χαρτογράφηση αγοράς

Δομημένες συνεντεύξεις

Προφορικές & γραπτές συτάσεις
Tests δεξιοτήτων: ξένες γλώσσες,
Η/Υ κ. α

Εκθέσεις αξιολόγησης από εξειδικευμένο Σύμβουλο
Short list 3-4 αξιολογημένων υποψηφίων

Executive
Selection

Direct search στελεχών

Δομημένες συνεντεύξεις

Προφορικές & γραπτές συστάσεις

Συνέντευξη διαχείρισης stress σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης

Συνέντευξη αξιολόγησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης 24 σημείων/ Κοινωνικές δεξιότητες / Ατομικές δεξιότητες

Job Fit 14 σημείων σύμφωνα με τα επιχειρησιακά κριτήρια

Εκθέσεις αξιολόγησης από δύο Συμβούλους της εταιρείας

Short List 4-5 αξιολογημένων υποψηφίων

Candidates
Sourcing

Δημιουργία data base υποψηφίων για την εταιρεία σας, για άμεσες ή μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης
Φιλτράρισμα υποψηφίων για πρώτη ή τελική συνέντευξη πρόσληψης
Καταγραφή κριτηρίων υποψηφίων και δημιουργία κατάλληλων ερωτηματολογίων συνέντευξης

Assessment
Centers

Δημιουργία «Κέντρων Αξιολόγησης» για την ολοκλήρωση διαδικασιών επιλογής στελεχών
Δημιουργία «Κέντρων Αξιολόγησης» για την ολοκλήρωση διαδικασιών προαγωγής
Δημιουργία «Κέντρων Αξιολόγησης» για την Αξιολόγηση Απόδοσης προσωπικού

Οφέλη για εσάς

Καλύπτετε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία σας στο συντομότερο χρονικό διάστημα

Προσλαμβάνετε αξιολογημένο προσωπικό με έμφαση στην πιστοποίηση των ικανοτήτων τους και διασταύρωση των επαγγελματικών τους συστάσεων

Εξασφαλίζετε εγγύηση αντικατάστασης στην περίπτωση πρόωρης αποχώρησης

Απαλλάσσεστε από το υψηλότερο κόστος (εργατοώρες) εσωτερικής ολοκλήρωσης της διαδικασίας

Αξιοποιείτε τα σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης, σύμφωνα με τις αρχές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ)

Αφιερώνετε χρόνο για να κάνετε την τελική σας επιλογή μόνον μεταξύ των επικρατέστερων

Προσεγγίζουμε διακριτικά τα καλύτερα στελέχη της αγοράς (headhunting) που δεν αναζητούν άμεσα εργασία

Προσεγγίζουμε στελέχη της αγοράς που συνήθως δεν απαντούν σε μικρές αγγελίες (αρχείο βιογραφικών)

Εξασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας στο εσωτερικό της εταιρείας σας

Εξοικονομείτε πόρους καθώς η αξία των υπηρεσιών μας είναι συγκεκριμένη και η πλέον ανταγωνιστική μεταξύ όλων εταιρειών επιλογής προσωπικού!

more-info

Powered by Apogee IS