Εξωτερική Υποστήριξη Εταιρειών (Outsourcing)

Outsourcing είναι η ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών μιας εταιρείας σε εξωτερικό συνεργάτη, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων τακτικών ή έκτακτων υπηρεσιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αφορά μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική που ακολουθείται από πολλές εταιρείες για την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων (χρόνος, χρήμα).
Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες εστιάζουν στον κύριο τομέα δραστηριότητάς τους αναθέτοντας τις λοιπές διαδικασίες σε μια εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων.

Ιδιαίτερα σήμερα, που οι περισσότερες εταιρείες έχουν σημαντικά κενά στο οργανόγραμμά τους, λόγω των επιχειρηματικών συνθηκών που επικρατούν, η συνεργασία με έμπειρους συμβούλους προσθέτει αξία στη λειτουργία τους

Business
Strategy

Υποστήριξη C.E.O./επιχειρηματία στην εταιρική στρατηγική
Personal mentoring &
stress management

Συμβουλευτική στη λήψη αποφάσεων για θέματα: πωλήσεων, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ, εταιρικής προβολής

Sales
Management

Τακτική καθοδήγηση των πωλητών
της εταιρείας σας

Συμμετοχή στη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής
Συντονισμός meetings πωλήσεων
Υποβολή προτάσεων εμπορικής ανάπτυξης

Human Resources Management

Διαμόρφωση οργανογράμματος και περιγραφών θέσεων εργασίας
Διαμόρφωση συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
Εκπαίδευση αξιολογητών στην παρακολούθησή του
Επιλογή προσωπικού για την εταιρεία σας σε τακτική βάση
Εκπαίδευση του προσωπικού σας
σε αντίστοιχες ενότητες

Marketing
Management

Above & below the line activities
Δημιουργία στοχευμένων ενεργειών
εταιρικής προβολής

Διαχείριση εταιρικών Social media (Facebook, LinkedIn)
Δημιουργία εταιρικού e-shop
Δημιουργία δυναμικής εταιρικής ιστοσελίδας
Εκπαίδευση του προσωπικού σας
σε αντίστοιχες ενότητες

Οφέλη για εσάς

Μειώνετε σημαντικά το κόστος λειτουργίας της εταιρείας σας που προέρχεται από τη μισθοδοσία (συνεργασία και όχι πρόσληψη)

Συνεργάζεστε με κορυφαία στελέχη της αγοράς σε τακτική ή έκτακτη βάση

Λαμβάνετε τακτική πληροφόρηση και υποστήριξη που προσαρμόζεται στις ατομικές/εταιρικές σας ανάγκες

Δίνετε άμεσες λύσεις σε θέματα που αφορούν την εταιρεία σας

Αποκτάτε μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία αναθέτοντας ένα project/μέρος εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη

Απελευθερώνετε εταιρικούς πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν σε βασικότερες εταιρικές δραστηριότητες

more-info

Powered by Apogee IS