Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικου

Η διοίκηση μιας εταιρείας, μπορεί να έχει μεγαλόπνοοους στόχους για τη λειτουργία και ανάπτυξή της. Ωστόσο, αν οι στόχοι δεν κοινοποιηθούν, δεν εξασφαλιστεί η δέσμευση των εργαζομένων και δεν τεθεί συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Το Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αποτελώντας μια πυξίδα για κάθε εργαζόμενο.
Η αξιολόγηση απόδοσης είναι μια διαδικασία με την οποία ενημερώνεται και ενθαρρύνεται ο κάθε εργαζόμενος για να φθάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο απόδοσης μέσω της κατάλληλης συνεχούς υποστήριξης της εταιρείας. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξη κάθε εργαζομένου η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσης προς την εταιρεία και τους στόχους της.
Η αξιολόγηση απόδοσης δεν κρίνει ανθρώπους. Εξετάζει αντικειμενικά σε ποιο βαθμό ο κάτοχος μιας θέσης εργασίας καλύπτει τα καθήκοντά του (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας.

Σύστημα
Αξιολόγησης
Απόδοσης

Επιλογή καταλληλότερου
εταιρικού συστήματος

Επιλογή κριτηρίων ατομικής και ομαδικής, ποιοτικής και ποσοτικής στοχοθέτησης
Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού αξιολόγησης
Εκπαίδευση αξιολογητών
και αξιολογουμένων

Υποβολή προτάσεων
ανάπτυξης και επιβράβευσης

Υποστήριξη Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

Υποστήριξη και αναβάθμιση
του υπάρχοντος συστήματος

Υποστήριξη αξιολογητών και αξιολογούμενων στην άριστη διαχείριση του συστήματος
Παρακολούθηση τήρησης όλων
των ενδοεταιρικών διαδικασιών

Ενδοεταιρική
Εκπαίδευση Αξιολογητών

Εκπαίδευση στη διαχείριση
του συστήματος

Εκπαίδευση στην παρακίνηση
των αξιολογούμενων

Υποστήριξη στην επίλυση προβλημάτων Αξιολόγησης

Εντοπισμός
Εκπαιδευτικών Αναγκών

Καταγραφή και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
(ατομικές και εταιρικές)

Καταγραφή και ανάλυση αναγκών
σε Ανθρώπινο Δυναμικο

Καταγραφή και ανάλυση οργανωτικών αναγκών
Δημιουργία πλάνου διατήρησης
και διακράτησης στελεχών

Οφέλη για εσάς

Επιτυγχάνετε διαρκή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και ανάπτυξη της αυτοπαρακίνησης

Βελτιώνετε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αποφάσεων λειτουργίας και ανάπτυξης

Αξιοποιείτε εργαλεία ακριβούς και αντικειμενικής μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων σας

Διαθέτετε μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με προαγωγές, προσλήψεις, αυξήσεις κλπ

Εντοπίζετε τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων σας

Επικοινωνείτε τους εταιρικούς στόχους στους εργαζομένους σας και επιτυγχάνετε άριστη σύνδεση με την απόδοσή τους

Βελτιώνετε το αίσθημα της αντικειμενικότητας και δικαιοσύνης μεταξύ των εργαζομένων

more-info

Powered by Apogee IS