Περιγραφή

Κορυφαία εμπορική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα, αναζητά Human Resources Administrator, για τις ανάγκες υποστήριξης και ανάπτυξης του δυναμικού της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τις διαδικασίες οργάνωσης, επιλογής και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας
και την συμμετοχή στην έκδοση της μισθοδοσίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

2-3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στην διοίκηση ανθρώπινων πόρων
Άριστη γνώση σχετικών διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και αντίστοιχη εμπειρία από την καθημερινή τους χρήση
Καλή γνώση διαδικασιών μισθοδοσίας – επίβλεψη
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Εστίαση στα αποτελέσματα και την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πτυχιούχος ΑΕΙ, κατεύθυνσης σχετικής με το αντικείμενο

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS