Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία Logistics με εκτεταμένο δίκτυο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητά Health & Safety Security Officer με σκοπό
την εφαρμογή κανόνων και προτύπων Υγείας & Ασφάλειας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Βελτίωσης Υγείας & Ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, διασφάλιση των πολιτικών και νομικών υποχρεώσεων, παρακολούθηση KPIs H&S/S και λήψη μέτρων καθώς και για την εποπτεία όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφάλειας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Μηχανικός/ Μηχανολόγος ή αντίστοιχου τμήματος
Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας σε εργοστάσιο
Άριστη γνώση της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) & Η/Υ
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS