Περιγραφή

Βιομηχανία τροφίμων με έδρα τα Βόρεια Προάστεια Αττικής, με ηγετική θέση στον κλάδο της και εξαιρετικές προοπτικές
περαιτέρω ανάπτυξης, αναζητά Υπεύθυνο/ η Διαγωνισμών για τις ανάγκες της εταιρικής συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την παραλαβή αποδελτιωμένων διακηρύξεων, την κατάρτιση τεχνικών προσφορών, την προετοιμασία φακέλου προσφοράς και υποβολή της σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την παρακολούθηση
και εποπτεία της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την ενημέρωση, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, των επιμέρους εμπλεκόμενων τμημάτων για τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ
Τουλάχιστον 3 έτη αντίστοιχης προϋπηρεσίας σε Τμήμα Διαγωνισμών
Γνώση διαχείρισης ηλεκτρονικών πλατφορμών υποβολής διαγωνισμών
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά) & MS Office
Επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS