Περιγραφή

Γνωστή πολυεθνική βιομηχανία αναζητά Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου για την οικονομική διαχείριση της και την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών της υποχρεώσεων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, την παρακολούθηση, επεξεργασία και σύνταξη φορολογικών διαδικασιών και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ετήσιου προϋπολογισμού, θα συμμετέχει
στη σύνταξη αναφορών και απεικόνισης της πορείας της εταιρείας προς τη Διοίκηση και θα παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών και θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στην Λογιστική – Χρηματοοικονομικά
Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης με δικαίωμα υπογραφής
Απαραίτητη αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος
 Επιχειρηματική σκέψη και εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα συνεργασίας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS