Περιγραφή

Εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναζητά κατάλληλη υποψήφια για την κάλυψη θέσης Πρακτικής Άσκησης
στο πλαίσιο συνεργασίας ορισμένου χρόνου (3 μήνες).

 

Καθήκοντα Θέσης

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

Διαχείριση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εταιρικής επικοινωνίας
 Οργάνωση και τήρηση αρχείου
 Γραμματειακή υποστήριξη στελεχών της εταιρείας και έργων επιλογής και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 Άριστη γνώση Αγγλικών (κάτοχος Proficiency)
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, internet)
 Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS