Περιγραφή

Κορυφαίο ξενοδοχείο 5* στην Χαλκιδική με ραγδαία ανάπτυξη, επιθυμεί να καλύψει την θέση του Λογιστή/ Λογίστριας
για πλήρη δωδεκάμηνη απασχόληση.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων:

Διαχείριση των καθημερινών οικονομικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωτέων και των εισπρακτέων λογαριασμών, των παραστατικών δαπανών και των αποδείξεων
Συμμετοχή στην προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων και προϋπολογισμών
Διενέργεια τακτικών ελέγχων για συμφωνία λογαριασμών για τη διασφάλιση της ακρίβειας
Υποστήριξη του οικονομικού τμήματος με ελέγχους, φορολογικές δηλώσεις και άλλα οικονομικά καθήκοντα
Βοήθεια στην ανάπτυξη και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών και διαδικασιών
Συμμετοχή στη βελτίωση των οικονομικών διαδικασιών και συστημάτων

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Λογιστικής/ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου
Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Άριστη γνώση MS Office (Excel) και λογιστικών προγραμμάτων ERP, κατά προτίμηση ENTERSOFT
Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Γνώση των λογιστικών αρχών και κανονισμών
Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια στην καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων
Άριστες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
Απαραίτητες συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 

Αποστολή Βιογραφικού


    * Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

    ΔΗΛΩΣΗ
    για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

    Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

    Powered by Apogee IS