Περιγραφή

Γνωστή βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής επιθυμεί να στελεχώσει την θέση του Εργοδηγού Μηχανικού Υπεύθυνου Συσκευασίας
για την άμεση κάλυψη των νέων αναγκών της λόγω επέκτασης των γραμμών παραγωγής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευασίας, τη μεγιστοποίηση λειτουργίας και ελαχιστοποίηση κόστους, την παρακολούθηση των αποκλίσεων και την εκπόνηση διορθωτικών ενεργειών για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3-4 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση σε βιομηχανία
Απαραίτητη η γνώση και η εμπειρία χειρισμού συσκευαστικών μηχανών τροφίμων
Επαρκής εμπειρία σε συστήματα συσκευαστικών μηχανών τύπου FlowPack και κάθετων συσκευαστικών εκτυπωτικών μηχανημάτων
Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογία ή Αυτοματισμού
Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
Οργανωτική και διοικητική ικανότητα με εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδια

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS