Περιγραφή

Κορυφαία στον κλάδο της βιομηχανία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό τεχνικής κατεύθυνσης και εξαγωγές σε όλο τον κόσμο,
αναζητά Διευθυντή Παραγωγής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την διεύθυνση και τον συντονισμό όλων των τμημάτων της παραγωγής,
για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης της παραγωγής και συστήματα ελέγχου της ποιότητας καθώς και την εισαγωγή και συντονισμό επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ελέγχου του κόστους. Επιπλέον, θα επανεξετάζει τα προγράμματα των εργασιών και τις εντολές παραγωγής ώστε να αποφασίζει για τις ανάγκες σε επενδύσεις και προσωπικό, τις διαδικασίες των εργασιών και την ανάθεση των καθηκόντων, θα επανεξετάζει τις λειτουργίες και θα συνεδριάζει με το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για να επιλύσει προβλήματα στην παραγωγή και στις διαδικασίες καθώς και θα προσλαμβάνει, εκπαιδεύει, αξιολογεί και διαχειρίζεται την επίλυση των παραπόνων του προσωπικού της παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου μηχανολογίας ή συναφούς αντικειμένου
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Γνώσεις πρώτων υλών, παραγωγικών διαδικασιών, ποιοτικού ελέγχου, κόστους
και άλλων τεχνικών μεγιστοποίησης της αποτελεσματικής κατασκευής προϊόντων
Γνώσεις μηχανών και εργαλείων, συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό τους, τις χρήσεις τους, την επισκευή και τη συντήρηση τους
Γνώσεις των αρχών και των διαδικασιών επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης του προσωπικού
Γνώσεις πρακτικής εφαρμογής της επιστήμης της μηχανικής και της τεχνολογίας (εφαρμοσμένες αρχές, τεχνικές, διαδικασίες για το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών)

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS