• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά και συνεχή ανάπτυξη στο εξωτερικό αναζητά Quality Assurance Manager για τις ανάγκες της μονάδας της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη σχεδιασμού, υποβολής προτάσεων και ανάπτυξης κατάλληλων Συστημάτων Ποιότητας τροφίμων. Επίσης τον έλεγχο πρώτων υλών, την τήρηση των διαδικασιών και την διαχείριση και υποστήριξη της Αλλαγής στον τομέα ευθύνης. Συνεργάζεται με τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρείας και έχει την ευθύνη οργάνωσης, καθοδήγησης, αξιολόγησης και διοίκησης του προσωπικού του τμήματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 5- 7 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα από τον χώρο των τροφίμων
 Πτυχιούχος Χημικός/ Χημικός Μηχανικός/ Τεχνολόγος Τροφίμων, ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 Άριστη γνώση συστημάτων ποιότητας – HACCP, ISO, BRC, IFS κ.α.
 Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 Άριστη διαχείριση της Αλλαγής και εισαγωγής νέων μεθόδων στις εταιρικές διαδικασίες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS