• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία τροφίμων, με ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά και συνεχή ανάπτυξη στο εξωτερικό αναζητά Υπεύθυνο Τεχνικού Τμήματος για τις ανάγκες της μονάδας της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει την ευθύνη εποπτείας, συντήρησης, αποκατάστασης και βελτιώσεων του συνόλου του τεχνολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου – παραγωγή, μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, οχήματα κλπ. Επίσης, θα είναι υπεύθυνος για την διοίκηση και καταμερισμό εργασιών του προσωπικού ευθύνης και την υποβολή προτάσεων αναβάθμισης – ρομποτικά-  και υποβολής κατάλληλων λύσεων για θέματα του τομέα ευθύνης του – πρόληψη και ανάπτυξη.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Δεκαετής σχετική επαγγελματική εμπειρία σε εργοστάσιο
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ
 Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 Γνώσεις αυτοματισμού – SCADA, PLC
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Εμπειρία στην διοίκηση και καθοδήγηση προσωπικού
 Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με στελέχη της εταιρείας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS