• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη αλυσίδα καταναλωτικών αγαθών με δραστηριότητα σε 15 χώρες, αναζητά Πωλητές για τα καταστήματα
της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων, τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών
και την παρακολούθηση εξελίξεων για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία 2 – 3  ετών σε αντίστοιχη θέση
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, και Αγγλικών
 Οργανωτικότητα, συνέπεια, και δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση
 Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS